Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:57


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск атм

История и развитие на Банка ДСК АТМ

Банка ДСК АТМ е една от най-големите и успешни банки в България, със солидна история и дългогодишен опит в сферата на банковите услуги. Основана през 1951 година, Банка ДСК АТМ започва своята дейност като Държавна спестовна каса, с цел да подпомага и насърчава спестяванията на гражданите.

През годините, Банка ДСК АТМ се развива и превръща в една от водещите банки в страната. Стратегическата визия и устойчивият ръст на банката са довели до утвърждаването й като надежден и иновативен финансов институт.

След приватизацията през 2003 година, Банка ДСК АТМ се превръща в първата банка в България, която използва автоматизирани банкомати (ATM) за извършване на различни банкови операции.

Това предоставя на клиентите на банката по-голяма удобност и достъпност, като им позволява да извършват банкови операции по всяко време и на всяко място.

След успешното внедряване на автоматизираните банкомати, Банка ДСК АТМ продължава да развива и модернизира своите услуги.

Клиентите могат да използват банкови услуги онлайн, чрез мобилни приложения или да получават персонализирани консултации в най-близкото отделение на банката.

Банка ДСК АТМ се стреми да отговаря на нуждите и очакванията на своите клиенти, като предлага широка гама от продукти и услуги, включително кредити, депозити, инвестиционни възможности и застраховки. Благодарение на своята добра репутация и надеждност, Банка ДСК АТМ привлича все повече клиенти и се утвърждава като един от водещите финансови партньори в България.

В заключение, Банка ДСК АТМ е успешна и иновативна банка с дългогодишен опит и солидна репутация. Нейното развитие и превръщането й в една от водещите банки в България се дължат на стратегическата визия и постоянните усилия за модернизация и удовлетворяване на нуждите на клиентите.

Основаване на Банка ДСК АТМ и първите й стъпки

Основаването на Банка ДСК АТМ и първите й стъпки са от съществено значение за нейното развитие и успех. През 1951 година, Банка ДСК АТМ започва своята дейност като Държавна спестовна каса с цел да насърчава спестяванията на гражданите.

След основаването си, Банка ДСК АТМ започва да предлага различни банкови услуги, включително депозити, кредити и плащания.

Това дава възможност на клиентите да генерират доходи от своите спестявания и да получат финансова подкрепа за своите нужди и проекти.

През годините, Банка ДСК АТМ преминава през различни фази на развитие и модернизация. В началото, банката предлага основни банкови услуги, но с времето разширява своите дейности и въвежда нови продукти и услуги. През 2003 година, Банка ДСК АТМ става първата банка в България, която въвежда автоматизирани банкомати (ATM).

Това революционизира начина, по който клиентите могат да извършват банкови операции, като им предоставя по-голяма удобност и достъпност.

Основаването на Банка ДСК АТМ е ключов момент в историята на банката, тъй като това е началото на нейното развитие и успех. С внедряването на автоматизираните банкомати, банката се превръща в пионер в иновациите в банковия сектор на страната. Това позволява на клиентите да извършват банкови операции по всяко време и на всяко място, без да се нуждаят от посещение в банковата филиал.

В заключение, основаването на Банка ДСК АТМ е ключов етап в нейната история и развитие. Създаването на автоматизираните банкомати и въвеждането на нови продукти и услуги са от съществено значение за превръщането й в една от водещите банки в България. Банка ДСК АТМ продължава да иновира и развива своите услуги, за да отговаря на нуждите и очакванията на своите клиенти.

Развитие и превръщане в една от водещите банки в България

Развитието на Банка ДСК АТМ и нейното превръщане в една от водещите банки в България е резултат от постоянните усилия за модернизация и иновации. Банката е успяла да се приспособи към променящите се нужди и предпочитания на клиентите, като предлага широка гама от продукти и услуги.

През последните години, Банка ДСК АТМ е инвестирала в развитието на своите технологии и системи, за да осигури по-добра достъпност и удобство за клиентите си. Това включва внедряването на онлайн и мобилни банкиране, което позволява на клиентите да извършват банкови операции от всяко място и по всяко време. Банката също така предлага персонализирани консултации във филиалите си, за да помогне на клиентите да вземат информирани решения относно своите финансови нужди.

В резултат на тези усилия, Банка ДСК АТМ е успяла да привлече голям брой клиенти и да се утвърди като един от водещите финансови партньори в България.

Банката предлага различни видове кредити, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити, които помагат на клиентите да реализират своите проекти и цели. Освен това, Банка ДСК АТМ предоставя и различни видове застраховки, които осигуряват финансова защита и сигурност на клиентите.

Важен аспект от развитието на Банка ДСК АТМ е и нейната социална отговорност. Банката активно подкрепя различни обществени и културни инициативи, като се стреми да допринесе за благоденствието на обществото и защитата на околната среда. Това включва финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, както и подкрепа на социални и културни събития и институции.

В заключение, Банка ДСК АТМ е успяла да се превърне в една от водещите банки в България благодарение на своите иновации, модернизация и стремеж към удовлетворяване на нуждите на клиентите. Банката предлага разнообразни продукти и услуги, които помагат на клиентите да управляват своите финанси по-ефективно и да постигнат своите цели.

         
Оценка: 4.8 / 5 (451 oценка)

Home » Банка дск атм