Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 27.03.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит лошо цкр

Како да добиете кредит со лошо цкр?

Како да добиете кредит со лошо цкр?

Добивање кредит со лошо цкр може да биде предизвик, но не е невозможно. Постојат неколку начини за добивање кредит со лошо цкр, а некои од нив вклучуваат:

1.

Користење на застапник за кредити – Застапниците за кредити можат да ви помогнат да најдете кредитен давател кој е спремен да ви даде кредит со лошо цкр. Застапниците за кредити обично имаат поголема мрежа на кредитни даватели и можат да ви помогнат да најдете најдобрата понуда за вас.

2. Користење на застрашување – Ако имате имот или возило, можеби ќе можете да го користите како застрашување за кредит.

Кредитните даватели обично се поинтересирани за застрашувањето, бидејќи тоа им дава сигурност дека ќе го вратите кредитот.

3. Користење на косигуратор – Косигураторот е лице кое гарантира дека ќе го плати кредитот ако не можете да го направите.

Косигураторите обично имаат добро цкр и можат да ви помогнат да добиете кредит со лошо цкр.

4. Користење на кредитен давател кој нуди кредити со лошо цкр – Некои кредитни даватели специјализирани за кредити со лошо цкр. Овие кредитни даватели обично имаат поголеми каматни стапки и поголеми трошоци, но можат да бидат добра опција ако не можете да добиете кредит од други извори.

Секако, пред да одберете кредитен давател, треба да направите детален преглед на нивните услови и каматни стапки. Треба да бидете сигурни дека можете да го платите кредитот и дека не ќе ве доведе во уште поголеми финансиски проблеми.

Кои се најдобрите кредитни опции за луѓе со лошо цкр?

Кои се најдобрите кредитни опции за луѓе со лошо цкр?

Кога станува збор за кредити со лошо цкр, постојат неколку опции кои можат да бидат најдобри за вас. Некои од нив вклучуваат:

1. Кредити за консолидација на долгови – Овие кредити ви овозможуваат да ги обедините сите вашите долгови во еден кредит.

Ова може да биде добра опција за луѓе со лошо цкр, бидејќи може да го намали месечниот износ на долговите и да го подобри вашиот цкр.

2. Кредити за автомобили – Ако имате потреба од автомобил, можеби ќе можете да добиете кредит за автомобил. Овие кредити обично имаат поголеми каматни стапки, но можат да бидат добра опција за подобрување на вашиот цкр, бидејќи редовно плаќање на ратите може да го подобри вашиот кредитен резултат.

3.

Кредити за студентски заеми – Ако имате студентски заеми, можеби ќе можете да ги обедините во еден кредит за студентски заеми. Ова може да го намали месечниот износ на долгот и да го подобри вашиот цкр.

4. Кредити за лоши кредитни резултати – Како што веќе спомнавме, некои кредитни даватели специјализирани за кредити со лошо цкр.

Овие кредитни даватели можат да бидат добра опција, но треба да бидете внимателни со условите и каматните стапки.

5. Кредити од пријател или член на семејство – Ако имате пријател или член на семејство кој е спремен да ви помогне, можеби ќе можете да добиете кредит од нив. Ова може да биде добра опција, бидејќи може да имате погодни услови и каматни стапки, но треба да бидете сигурни дека можете да го платите кредитот.

Важно е да се запомни дека кога станува збор за кредити со лошо цкр, треба да бидете внимателни со условите и каматните стапки. Треба да бидете сигурни дека можете да го платите кредитот и дека не ќе ве доведе во уште поголеми финансиски проблеми.

Како да го подобрите својот цкр пред да земете кредит со лошо цкр?

Како да го подобрите својот цкр пред да земете кредит со лошо цкр?

Ако имате лошо цкр, можеби ќе биде тешко да добиете кредит со добри услови и каматни стапки. Но, има неколку начини за подобрување на вашиот цкр пред да земете кредит со лошо цкр. Некои од нив вклучуваат:

1.

Плаќање на рати на време – Редовно плаќање на рати на кредитите и кредитните картички може да го подобри вашиот цкр. Ако имате закаснувања во плаќањето на ратите, обидете се да ги платите што е можно побрзо и да ги избегнете во иднина.

2. Намалување на долговите – Ако имате многу долгови, можеби ќе треба да ги намалите пред да земете кредит со лошо цкр. Обидете се да ги платите најмалку минималните месечни рати и да ги избегнете новите долгови.

3.

Користење на кредитните картички со разум – Користењето на кредитните картички може да биде добро за вашиот цкр, но само ако ги користите со разум. Обидете се да ги платите сите рати на време и да ги избегнете високите баланси на кредитните картички.

4. Проверка на вашиот кредитен извештај – Редовна проверка на вашиот кредитен извештај може да ви помогне да го следите вашиот цкр и да го откриете било какви грешки или неправилности.

Ако откриете грешки, контактирајте го кредитниот биро и исправете ги.

5. Користење на кредитен кауч – Кредитен кауч е личност која ви помага да го подобрите вашиот цкр. Кредитниот кауч може да ви даде совети за подобрување на вашиот цкр и да ви помогне да го подготвите вашето апликација за кредит со лошо цкр.

Подобрување на вашиот цкр може да биде долг процес, но е вредно за подобрување на вашиот финансиски статус. Со подобрување на вашиот цкр, ќе имате повеќе опции за кредити со подобри услови и каматни стапки.

         
Оценка: 4.7 / 5 (417 oценка)

Home » Кредит лошо цкр