Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:57


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Лизинг

Основни принципи на лизинга

Лизингът е популярна финансова техника, която се използва от много компании и физически лица. Той представлява споразумение между две страни, където едната (наричана лизингодател) предоставя на другата (наричана лизингополучател) правото да използва определен актив за определен период от време в замяна на плащане на редовен наем.

Първият принцип на лизинга е свързан със собствеността. Въпреки че активът се използва от лизингополучателя, той остава собственост на лизингодателя.

Това позволява на лизингополучателя да използва активите, без да се задлъжнява с дългосрочни ангажименти и да ги включва във финансовите отчети като активи или задължения.

Вторият принцип на лизинга е свързан с договорните условия. Лизингодателят и лизингополучателят се споразумяват относно срока на лизинга, размера на наема и други детайли от сделката. Тези условия могат да бъдат променяни според нуждите на страните и спецификата на активите, които се лизингират.

Третият принцип на лизинга се отнася до отстъпката на риска и отговорността.

Въпреки че лизингополучателят използва активите, лизингодателят поема риска от повреди или загуба на активите. Това освобождава лизингополучателя от нуждата да се грижи за поддръжката и осигуряването на активите.

Четвъртият принцип на лизинга е свързан с гъвкавостта. Финансовата наемане предоставя голямо гъвкавост на получателя на наемането, като му дава възможност да променя или актуализира активите си в зависимост от нуждите и развитието на бизнеса.

Това прави лизинга подходяща икономическа техника за компании, които имат нужда от постоянно обновяване на активите си.

В заключение, лизингът е финансова техника, която се основава на правото за използване на активи срещу плащане на редовен наем. Той се основава на няколко основни принципа – свързаността на собствеността, договорните условия, отстъпката на риска и отговорността и гъвкавостта. Финансирането на активите си може да бъде изключително полезно за компании и физически лица, които търсят алтернативни начини, различни от Лизинг.

Дефиниция и същност на лизинга

Лизингът е финансова техника, която се използва от много компании и физически лица. Тя позволява на лизингополучателите да използват активи, без да ги притежават. Лизингът представлява споразумение между лизингодателя и лизингополучателя, като първият предоставя правото на използване на определен актив, а вторият плаща редовен наем за това право.

Целта на финансовата наемане е да осигури на наемателя необходимите активи за изпълнение на неговата дейност.

Той позволява на фирмите да разширяват бизнеса си, без да се задлъжняват с големи кредити или да изразходват големи суми от собствените си ресурси. Вместо да купуват активите, те ги лизингират и плащат ежемесечен наем.

Финансирането на активи, което предоставя предимства и на предоставящите финансиране, и на получаващите го. За лизингодателите, това е начин да генерират доходи от активите си, които в противен случай може да бъдат безполезни или да загубят стойност. За лизингополучателите, лизингът предоставя възможността да използват активи, които може да са твърде скъпи за тях да ги закупят напълно.

Това им дава възможност да разширят дейността си и да се конкурират по-ефективно на пазара.

Същността на лизинга се базира на идеята, че активът, който се лизингира, може да се използва за генериране на приходи. Вместо да се купува активът, лизингополучателят плаща редовен наем за неговото използване. Това позволява на фирмите да спестят значителни суми пари, които могат да бъдат инвестирани в други аспекти на бизнеса им.

Освен това, лизингът позволява на фирмите да избегнат риска от намаление на стойността на активите, които се лизингират.

Финансовият или оперативният тип на финансиране може да се прилага. Финансовият лизинг се използва, когато лизингополучателят има намерение да стане собственик на активите в края на лизинговия период. Оперативният лизинг, от друга страна, се използва, когато лизингополучателят желае да използва активите само за определен период от време, без да има намерение да ги притежава.

В заключение, лизингът е популярна финансова техника, която позволява на компании и физически лица да използват активи, без да ги притежават. Той предоставя възможност за разширяване на бизнеса и намаляване на риска, като същевременно се спестяват финансови ресурси. Финансовият или оперативният наем могат да бъдат избрани в зависимост от предпочитанията и нуждите на наемателя.

Видове лизинг (финансов лизинг, оперативен лизинг)

Лизингът е финансова техника, която може да се раздели на два основни вида – финансов лизинг и оперативен лизинг. Двете форми са различни по своята същност и цел.

Финансовият лизинг е формата на лизинг, при която лизингополучателят има намерение да стане собственик на активите в края на лизинговия период. Това е подходящо решение за фирми или физически лица, които желаят да използват активи за дълъг период от време и след това да ги притежават.

При финансовия лизинг, лизингополучателят постепенно разплаща стойността на активите, като ги използва и генерира приходи от тях. В края на периода, активът се прехваща в собствеността на лизингополучателя след изплатата на цялата сума.

Оперативният лизинг, от друга страна, е формата на лизинг, при която лизингополучателят използва активите само за определен период от време, без да се стреми да ги притежава. Тази форма на лизинг е подходяща за фирми или физически лица, които имат нужда от активите само за краткосрочни проекти или за определена дейност, като например сезонна работа или временни проекти.

При оперативния лизинг, лизингополучателят плаща наем за използването на активите за определен период от време и след това ги връща на лизингодателя.

Финансовата схема, независимо от своята форма, предлага множество ползи за лицата, които се възползват от нея. Той позволява на фирмите да използват активи, които може да са твърде скъпи за тях да ги закупят напълно. Това дава възможност за разширяване на бизнеса, без значителни инвестиции в активи.

Освен това, лизингът предоставя гъвкавост и възможност за обновяване на активите, като лизингополучателят може да променя лизинговите договори или да замени активите с по-съвременни модели.

В заключение, лизингът се разделя на финансов лизинг и оперативен лизинг. Финансовият лизинг е подходящ за лица или фирми, които имат намерение да станат собственици на активите, докато оперативният лизинг е подходящ за краткосрочно използване на активите без да има намерение за притежание. Всеки вид на лизинг предлага своите предимства и възможности за лизингополучателите, като предоставя гъвкавост и възможности за разширяване на бизнеса.

         
Оценка: 4.8 / 5 (428 oценка)

Home » Лизинг