Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:20


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Централна банка

Ролята на Централната банка в икономиката

Централната банка е институция, която играе ключова роля в икономиката на всяка държава. Тя е отговорна за монетарната политика и контролира паричната маса в страната. Централната банка е независима институция, която работи в интерес на обществото и икономиката като цяло.

Ролята на Централната банка в икономиката е да гарантира стабилността на паричната система и да поддържа ценовата стабилност. Това се постига чрез контрол на инфлацията и управление на лихвените проценти.

Централната банка също така играе важна роля в подкрепата на финансовата стабилност на страната, като контролира банковата система и осигурява ликвидност на финансовите пазари.

Функциите на Централната банка включват издаване на пари, контрол на паричната маса, управление на лихвените проценти, контрол на банковата система и подкрепа на финансовата стабилност. Централната банка също така играе важна роля в подкрепата на икономическия растеж и развитие на страната.

Историята на Централната банка в България започва през 1879 година, когато е създадена първата българска банка – Българска народна банка. През 1947 година банката е национализирана и преименувана на Българска народна банка на Народната република България. След края на комунизма през 1990 година, банката е преименувана на Българска народна банка и започва да функционира като независима институция. Днес Централната банка на Република България е част от Европейската система на централните банки и играе важна роля в стабилизирането на икономиката на страната.

Функциите на Централната банка

Функциите на Централната банка са много разнообразни и важни за икономиката на държавата. Една от най-важните функции на Централната банка е да контролира паричната маса в страната.

Това се постига чрез издаване на пари и управление на лихвените проценти. Централната банка има възможност да влияе на паричната маса чрез различни механизми, като например откриване на резервни сметки за банките или издаване на облигации.

Друга важна функция на Централната банка е да контролира банковата система в страната. Това включва наблюдение и регулиране на банковата дейност, както и осигуряване на ликвидност на банковата система.

Централната банка има право да издава различни наредби и регулации, които са задължителни за банките в страната.

Освен това, Централната банка играе важна роля в подкрепата на финансовата стабилност на страната. Това се постига чрез управление на валутните резерви на страната и поддържане на стабилни валутни курсове.

Централната банка има възможност да купува и продава валута на международните пазари, за да поддържа стабилността на валутния курс.

Друга важна функция на Централната банка е да подкрепя икономическия растеж и развитие на страната. Това се постига чрез различни мерки, като например осигуряване на кредити за малки и средни предприятия или подкрепа на инфраструктурните проекти в страната.

В заключение, функциите на Централната банка са много разнообразни и важни за икономиката на държавата. Тя играе ключова роля в контрола на паричната маса, управлението на банковата система и подкрепата на финансовата стабилност на страната. Централната банка е независима институция, която работи в интерес на обществото и икономиката като цяло.

Историята на Централната банка в България

Историята на Централната банка в България е дълга и интересна. Първата българска банка – Българска народна банка, е създадена през 1879 година. Тя е била първата банка в България, която е издавала банкноти. През 1947 година, след национализацията на банките в България, Българска народна банка е преименувана на Българска народна банка на Народната република България. Тя е била единствената банка в страната до 1963 година, когато е създадена Българска търговска банка.

През 1990 година, след края на комунизма, Българска народна банка е преименувана на Българска народна банка и започва да функционира като независима институция.

Тя е била една от първите централни банки в Източна Европа, която е получила независимост от правителството.

През 1997 година, Централната банка на Република България е присъединена към Европейската система на централните банки. Това е било важно постижение за България, тъй като тя е станала част от европейската монетарна система.

През последните години, Централната банка на Република България е работила усилено за подобряване на финансовата стабилност на страната. Тя е била активна в борбата срещу корупцията и измамите в банковия сектор, като е въвела редица регулации и мерки за контрол на банковата дейност.

В заключение, Централната банка на Република България е важна институция, която играе ключова роля в икономиката на страната. Тя има дълга и интересна история, която е свързана с развитието на банковия сектор в България. Централната банка е независима институция, която работи в интерес на обществото и икономиката като цяло.

         
Оценка: 4.7 / 5 (242 oценка)

Home » Централна банка