Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 10:22


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка уникредит

Историята на Банка Уникредит: От основаването до днес

Банка Уникредит е една от водещите финансови институции в света, с богата история, която започва от самото си основаване. Банката е създадена през 1998 година в Италия, като резултат от сливането между пет италиански банки – Кредит Ансталт, Кредито Италиано, Риалто, Торино и Антонвенета. Тази сливане е била първият важен стъпки в развитието на Банка Уникредит, като й позволява да се утвърди на италианския пазар и да започне активно да разширява своето присъствие в други страни.

След успешното си утвърждаване в Италия, Банка Уникредит започва да разширява своите дейности и в други европейски държави. През 2005 година, Банка Уникредит се слива с германската банка Хайпо Фертебанк, което допринася за по-нататъшното й разширяване и укрепване на позициите й в Европа.

През следващите години, Банка Уникредит продължава да разширява своето присъствие в различни страни в Европа и други части на света. Тя предлага широка гама от финансови услуги и продукти, които отговарят на нуждите на различни видове клиенти – както физически лица, така и корпоративни клиенти.

Днес Банка Уникредит е един от най-големите европейски банки и има присъствие в над 14 държави в света.

Тя предоставя различни финансови услуги, включително банкови сметки, заеми, кредитни карти, инвестиционни продукти и други. Банката се отличава с високо качество на обслужване и непрекъснато стреми да иновира и развива своите услуги, за да отговори на съвременните нужди на клиентите си.

Банка Уникредит също така отдава голямо значение на корпоративната отговорност и е активно ангажирана с обществото и околната среда. Тя подкрепя различни инициативи и проекти, свързани с опазването на околната среда, културното наследство и социалното развитие. Това е част от нейната стратегия за устойчиво развитие и принос към обществото.

Историята на Банка Уникредит е свидетелство за нейното утвърждаване като водеща финансова институция, която предлага широк спектър от услуги и продукти на своите клиенти. Със своята корпоративна отговорност, банката допринася за благосъстоянието на обществото и околната среда, като се стреми да бъде модел за успешен и устойчив бизнес.

Услугите и продуктите на Банка Уникредит: Какво предлага на клиентите си

Банка Уникредит предлага на своите клиенти широка гама от услуги и продукти, които отговарят на различните финансови нужди и цели. Една от основните услуги, предоставяни от Банка Уникредит, е откриването и управлението на банкови сметки. Клиентите имат възможност да изберат между различни видове сметки, включително текущи сметки, спестовни сметки и сметки за плащания.

Банката предлага и различни опции за онлайн банкиране, което позволява на клиентите да управляват сметките си удобно и сигурно.

Освен банковите сметки, Банка Уникредит предлага и различни видове заеми и кредити. Клиентите могат да получат ипотечни кредити за покупка на имот, автокредити за покупка на автомобил, лични заеми за финансиране на лични нужди, както и бизнес заеми за стартиране или развитие на бизнес проекти. Банката предлага гъвкави условия за заемане на средства, като се стреми да отговори на индивидуалните изисквания на своите клиенти.

Освен финансовите услуги, Банка Уникредит предлага и различни инвестиционни продукти.

Клиентите имат възможност да инвестират в различни финансови инструменти, като акции, облигации, фондове и други. Банката предоставя професионални съвети и услуги за управление на портфейла, които помагат на клиентите да постигнат своите инвестиционни цели.

Банка Уникредит се отличава с високо качество на обслужване и грижа за своите клиенти. Тя предлага персонализирани решения, които са съобразени със специфичните нужди и цели на всеки клиент.

Банката също така предоставя удобни и лесни начини за достъп до услугите си, като мобилно банкиране и онлайн платформи.

Банка Уникредит продължава да иновира и развива своите услуги, за да отговори на съвременните финансови нужди на клиентите си. Тя има за цел да бъде предпочитан избор за финансови услуги и да помага на клиентите да постигнат финансовата си стабилност и успех. Банката работи усилено, за да запази доверието и удовлетвореността на своите клиенти, като им предлага надеждни и иновативни решения за управление на техните финанси.

Корпоративната отговорност на Банка Уникредит: Ангажиментът към обществото и околната среда

Банка Уникредит е силно ангажирана с корпоративната отговорност и прилага стратегия, която включва ангажимент към обществото и околната среда. Тя изразява своята ангажираност чрез различни инициативи и проекти, които имат положителен принос за обществото.

Една от основните области, в които Банка Уникредит проявява корпоративната си отговорност, е опазването на околната среда.

Тя се стреми да намали негативния си екологичен отпечатък и да подкрепя устойчивото развитие. Банката инвестира в енергийно ефективни технологии и проекти, които намаляват въглеродния отпечатък на нейните операции. Тя също така насърчава клиентите си да инвестират в екологично устойчиви решения и продукти.

Освен опазването на околната среда, Банка Уникредит е ангажирана и със социалното развитие на обществото.

Тя подкрепя различни образователни и културни инициативи, които имат положителен принос за обществото. Банката финансира проекти, свързани с образование, изкуство и наука, като се стреми да подкрепи развитието на младите хора и културното наследство.

Банка Уникредит също така активно участва в различни програми за борба с бедността и социалното изключване.

Тя подкрепя организации и проекти, които помагат на хората в нужда и създават възможности за техния социален и икономически напредък. Банката се стреми да бъде партньор в устойчивото развитие на обществото и да допринесе за подобряването на качеството на живот на хората.

Банка Уникредит счита, че успешното функциониране на бизнеса е неразривно свързано с отговорността към обществото и околната среда. Тя се стреми да бъде модел за корпоративна отговорност и да въздейства положително върху обществото, в което действа. Банката продължава да развива и подобрява своите инициативи за корпоративна отговорност, като по този начин допринася за по-устойчив и благоприятен свят.

         
Оценка: 4.6 / 5 (453 oценка)

Home » Банка уникредит