Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : 9:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка

Основни услуги на банката

Банката е институција која нуди различни финансиски услуги на своите клиенти. Основните услуги на банката вклучуваат отварање на сметки, депозити, кредитни картички и онлајн банкарство.

Клиентите можат да отворат различни видови на сметки, вклучувајќи тековни, штедни и депозитни сметки. Овие сметки им овозможуваат на клиентите да чуваат своите пари во банката и да ги користат за различни финансиски трансакции.

Друга основна услуга на банката е кредитната линија. Клиентите можат да земат кредити за различни потреби, вклучувајќи купување на имот, автомобил или други големи купувања.

Банката ја одобрува кредитната линија на основа на кредитната историја на клиентот и неговата способност да го врати кредитот. Кредитите можат да бидат со различни услови, вклучувајќи каматни стапки и рокови за враќање.

Онлајн банкарството е уште една услуга која ја нуди банката.

Оваа услуга им овозможува на клиентите да ги контролираат своите сметки и да ги прават различни трансакции преку интернет. Онлајн банкарството е многу практично и едноставно за употреба, и овозможува на клиентите да ги контролираат своите финансии од каде и да се наоѓаат.

Во заклучок, банката нуди различни услуги на своите клиенти, вклучувајќи отварање на сметки, кредити и онлајн банкарство. Овие услуги им овозможуваат на клиентите да ги контролираат своите финансии и да ги прават различни трансакции. Финансовата институција е многу важна за нашата икономика и има голема роля в поддръжката на финансовата стабилност и растежа.

Банкови кредити и заеми

Банковите кредити и заеми се одличен начин за клиентите да ги финансираат своите потреби и да ги исполнат своите финансиски цели. Банката нуди различни видови на кредити, вклучувајќи лични кредити, кредити за купување на имот, автомобилски кредити и кредити за образование. Кредитите се одобруваат на основа на кредитната историја на клиентот и неговата способност да го врати кредитот.

Каматните стапки и роковите за враќање на кредитот се разликуваат во зависност од видот на кредитот и условите на банката.

Личните кредити се одобруваат за различни потреби, вклучувајќи плаќање на медицински трошоци, путувања и други лични потреби. Овие кредити се одобруваат на основа на кредитната историја на клиентот и неговата способност да го врати кредитот. Каматните стапки и роковите за враќање на кредитот се разликуваат во зависност од условите на банката.

Кредитите за купување на имот се одобруваат на клиентите кои сакаат да купат куќа или стан. Овие кредити се одобруваат на основа на кредитната историја на клиентот и неговата способност да го врати кредитот.

Каматните стапки и роковите за враќање на кредитот се разликуваат во зависност од условите на банката.

Автомобилските кредити се одобруваат на клиентите кои сакаат да купат автомобил. Овие кредити се одобруваат на основа на кредитната историја на клиентот и неговата способност да го врати кредитот. Каматните стапки и роковите за враќање на кредитот се разликуваат во зависност од условите на банката.

Кредитите за образование се одобруваат на клиентите кои сакаат да продолжат со своето образование.

Овие кредити се одобруваат на основа на кредитната историја на клиентот и неговата способност да го врати кредитот. Каматните стапки и роковите за враќање на кредитот се разликуваат во зависност од условите на банката.

Во заклучок, банковите кредити и заеми се одличен начин за клиентите да ги финансираат своите потреби и да ги исполнат своите финансиски цели. Овие кредити се одобруваат на основа на кредитната историја на клиентот и неговата способност да го врати кредитот. Каматните стапки и роковите за враќање на кредитот се разликуваат во зависност од условите на банката.

Инвестиции и финансови продукти на банката

Инвестициите и финансиските продукти на банката се одличен начин за клиентите да ги инвестираат своите пари и да ги зголемат своите финансиски средства. Банката нуди различни видови на инвестициски продукти, вклучувајќи акции, облигации, фондови и други финансиски инструменти. Инвестициските продукти се одобруваат на основа на ризикот и потенцијалната добивка.

Акциите се делови од компании кои се продаваат на јавната берза.

Клиентите можат да купуваат акции на компании и да ги продаваат кога цената на акциите се зголемува. Овие инвестиции се одобруваат на основа на ризикот и потенцијалната добивка.

Облигациите се државни или корпоративни документи кои го гарантираат враќањето на парите на инвеститорите со камати. Клиентите можат да купуваат облигации и да ги продаваат кога цената на облигациите се зголемува.

Овие инвестиции се одобруваат на основа на ризикот и потенцијалната добивка.

Фондовите се инвестициски фондови кои ги инвестираат парите на клиентите во различни компании и инструменти. Клиентите можат да купуваат и продаваат делови од фондовите и да ги зголемат своите финансиски средства. Овие инвестиции се одобруваат на основа на ризикот и потенцијалната добивка.

Други финансиски инструменти вклучуваат валутни курсеви, деривативи и други инвестициски продукти.

Овие инструменти се одобруваат на основа на ризикот и потенцијалната добивка.

Во заклучок, инвестициите и финансиските продукти на банката се одличен начин за клиентите да ги инвестираат своите пари и да ги зголемат своите финансиски средства. Овие инвестиции се одобруваат на основа на ризикот и потенцијалната добивка. Банката има голема роля во поддръжката на финансовата стабилност и растежа на икономијата, и нуди различни услуги за своите клиенти.

         
Оценка: 4.6 / 5 (241 oценка)

Home » Банка