Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 26.02.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Закон за кредитните институции

Закон за кредитните институции

Закон за кредитните институции – същност и значение

Закон за кредитните институции е един от най-важните правни регламенти, свързани с кредитната сфера. Той урежда всички аспекти, отнасящи се до функционирането и контрола на банките и кредитните институции. От уреждането на реда и условията за лицензирането и осъществяването на дейността през надзора за спазването на законовите изисквания до решенията за прекратяване на банките и кредитните институции с оглед сигурността на банковата система и защитата интересите на вложителите. Разпоредбите на Закон за кредитните институции важат за банките и кредитните институции, занимаващи се с публично привличане на влогове и други средства, както и с отпускане на кредити и различни видове финансиране за своя сметка и на собствен риск. Има съществени разлики между банките и кредитните институции по отношение на кредитирането. Може би най-важните сред тях са, че при банките си има продължителни процедури за кандидатстване и одобрение, минимални нива на кредитите и дълги погасителни срокове. Докато кредитните институции са склонни да отпускат кредити бързо, лесно, за по-малки суми и съответно с по-кратки срокове за връщане.

Закон за кредитните институции – контрол по отношение отпускането на кредитите

В Закон за кредитните институции се съдържат регламенти, посредством които се осъществява контрол върху отпускането на кредитите. Целта на този контрол е да бъдат защитени интересите както на потребителите, така и на самите банки и кредитни институции. Ясно са описани данните, които кредитните институции трябва да предоставят на своите клиенти безплатно и в писмена форма при отпускане на кредит. Става въпрос най-вече за данните за общите разходи по съответния кредит – например лихви, такси и т. н. Нужно е и да бъдат посочени критериите, на база на които въпросните показатели е възможно да се променят. В Закон за кредитните институции също така са регламентирани правата на банките и кредитните институции при проявена некоректност от страна на длъжника. Или казано с други думи, при неизпълнение на условията по договора или пропускане на сроковете, свързани с погасяване на кредита. Описано е точно какви действия имат право да предприемат банките и кредитните институции спрямо потребителя, за да си гарантират получаването на дължимите средства.

Закон за кредитните институции – защо е важно да имате представа за него?

Не само за банките и кредитните институции, но и за вас като потребители е от голямо значение да имате представа за текстовете, които са част от Закон за кредитните институции. Както вече отбелязахме, във въпросния закон се съдържат и важни текстове, свързани с правата на потребителите при вземане на кредит. В това число правата за достъп до информация, която ще им позволи да вземат правилното и отговарящо на техните нужди и интереси решение. Познавайки Закон за кредитните институции, вие ще сте значително по-наясно със своите потребителски права. Това ще ви даде възможност да реагирате веднага при наличие на неправомерни действия от страна на кредитора. Неправомерни действия, които биха могли да са свързани с неосигуряване на нужната прозрачност по отношение на условията, наличие на скрити такси или плащания, както и превишаване на правомощията при принудително събиране на задълженията. Когато човек е достатъчно добре информиран за правата си, той става способен доста по-ефективно да защитава своите позиции и интереси.

         
Оценка: 4.6 / 5 (280 oценка)

Home » Закон за кредитните институции