Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:00


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Централен кредитен регистър

Централен кредитен регистър

Централен кредитен регистър – същност и значение

Централен кредитен регистър наричаме информационната система на БНБ, свързана с кредитните задължения на физическите и юридическите лица. Тази информационна система е много важна за кредитната сфера, тъй като винаги служи за справки на банките и кредитните институции за това дали съответният потребител е надежден платец и може да му бъде отпуснат желаният заем. Всяко едно физическо или юридическо лице във всеки един момент би могло да поиска от БНБ актуална информация относно своята кредитна задлъжнялост.

Каква точно информация се събира в Централен кредитен регистър на БНБ? Става въпрос за информация, отнасяща се до текущото състояние на кредитите на потребителя към последния отчетен месец – какъв вид е кредитът, колко остава до неговия падеж, има ли просрочване и т. н. В допълнение, може да се провери дали потребителят е имал проблеми с просрочване на активни или погасени кредити за период от 5 години назад във времето. Също така е налице информация за нови кредити, подадени след последния отчетен период, както и за техния размер.

Централен кредитен регистър – какво се изисква от вас, за да си създадете добър имидж пред кредиторите?

Имайте предвид, че винаги, когато кандидатствате за различни кредитни услуги, съответните кредитори ще правят справка на основната информация за вас, съдържаща се в Централен кредитен регистър. Именно от вашето разумно и отговорно поведение във финансов аспект зависи в каква светлина ще бъдете представени пред потенциалните си финансови партньори. Така че при изплащане на своите кредити и заеми трябва да бъдете достатъчно коректни към кредиторите си и да спазвате всички предвидени в договора срокове.

Периодът, определен за погасяване на взетия кредит, е много важен за вас като потребители. В рамките на този период вие трябва да спазвате необходимата финансова дисциплина и да не правите никакви излишни разходи, които биха могли да застрашат финансовата ви стабилност и коректното изплащане на съответния кредит. Съобразявайте своите покупки и разходи с вноските, които трябва да правите по взетите кредити, както и с техния срок за погасяване. Бъдете внимателни и отговорни и по отношение употребата на кредитни карти и други подобни финансови инструменти, тъй като те също оказват влияние върху вашата кредитна история, поместена в Централен кредитен регистър.

Централен кредитен регистър – как да се предпазите от влошаване на вашата кредитна история?

Всеки просрочен кредит оказва негативно влияние върху вашата кредитна история, съдържаща се в Централен кредитен регистър, както и върху шансовете ви за бъдещо одобрение за кредитни услуги. Колкото и да сте внимателни и отговорни, понякога могат да възникнат извънредни обстоятелства, които да станат причина за невъзможност за изплащане на кредита в срок. В такава ситуация най-добрият вариант е да се насочите към опцията за рефинансиране на кредита. Предоставяме ви такава възможност, при която ще можете да получите желаните средства още на същия ден, за да покриете навреме старите си задължения.

Ако използвате правилно нашите кредитни услуги, свързани с рефинансиране на стари задължения, ще можете да съхраните положителната си кредитна история в Централен кредитен регистър. Предлагаме ви опция за бърз кредит до заплата, при който отпусканите суми са от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. При нужда от по-голяма сума или по-дълъг срок, бихте могли да заложите и на опцията за бърз кредит на месечни вноски. Тук сумите са в диапазона между 400 и 5000 лева, докато сроковете за погасяването им – от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.9 / 5 (189 oценка)

Home » Централен кредитен регистър