Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 15:43


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Bulbank

Историята на Bulbank: От създаването на първата банка в България до превръщането й в една от водещите финансови институции в страната.

Bulbank е най-старата банка в България, която е основана през 1904 година. От самото начало, банката се стреми да предоставя качествени банкови услуги на своите клиенти и да допринесе за развитието на българската икономика.

В първите години от съществуването си, Bulbank е основно насочена към предоставянето на кредити за индустриалното развитие на страната. Тя играе ключова роля в развитието на различни области на икономиката, като търговията, селското стопанство и промишлеността.

През годините Булбанк изпитва различни трансформации и се адаптира към променящите се икономически условия. През 1992 година, банката се превръща в акционерно дружество и започва да предлага нови банкови продукти и услуги на своите клиенти.

След това, Булбанк започва да разширява своите дейности и зад граница, като създава филиали и дъщерни компании в различни страни. Това й позволява да предлага международни банкови услуги и да подкрепя бизнеса и инвестициите на своите клиенти в чужбина.

Днес, една от водещите финансови институции в страната продължава да предлага иновативни и качествени банкови услуги на своите клиенти.

Банката разполага с голяма мрежа от отдели и банкомати, което улеснява достъпа на клиентите до банковите услуги. В един и същ момент, Булбанк активно подкрепя инициативи за социална отговорност и устойчиво развитие, като се стреми да бъде пример за добрите практики в банковия сектор.

Историята на банката е свързана с развитието на българската икономика и финансовата система. От своето създаване до днес, банката преминава през множество преобразувания и иновации, за да отговори на нуждите и изискванията на своите клиенти. Днес, финансовата институция, която е водеща и надеждна в България, продължава да се развива и предлага нови услуги на своите клиенти.

Продукти и услуги на Bulbank: Обзор на разнообразните банкови продукти и услуги, предлагани от Bulbank, включително различни видове кредити, депозити, инвестиционни възможности и електронни банкови услуги.

Bulbank предлага разнообразие от банкови продукти и услуги, които отговарят на различните нужди и изисквания на клиентите. Банката предлага широк спектър от кредитни продукти, включително ипотечни и потребителски кредити, които помагат на клиентите да реализират своите финансови цели и планове. Това включва и бързи кредити, които са предоставени за краткосрочни финансови нужди и изискват минимална документация и време за обработка.

Освен кредити, Bulbank предлага и различни видове депозитни сметки, които осигуряват висока лихвена норма и гъвкави условия за клиентите. Те могат да избират между нормални или високолихвени депозити, с краткосрочно или дългосрочно предназначение. Освен това, Булбанк предлага и инвестиционни възможности на своите клиенти. Това включва инвестиционни фондове, акции, облигации и други инструменти, които помагат на клиентите да развиват своите инвестиционни портфейли и да постигат финансов растеж.

Банката осигурява и експертно консултиране и анализ на пазара, за да помогне на клиентите да вземат информирани решения за своите инвестиции. Освен традиционните банкови продукти, Булбанк предлага и различни електронни банкови услуги, които улесняват и оптимизират банковата работа за клиентите. Това включва онлайн и мобилно банкиране, което позволява на клиентите да извършват различни финансови операции, като преводи, плащания и проверка на сметки, от всяко място и по всяко време.

Те могат да контролират и управляват своите финанси по удобен и сигурен начин. Банката разполага с модерна технологична инфраструктура, която гарантира надеждност и сигурност на тези електронни услуги. Без значение от нуждите и предпочитанията на клиентите, Banbank предлага разнообразие от банкови продукти и услуги, които са добре адаптирани към индивидуалните им нужди. Банката се стреми да бъде водещата финансова институция в България, като предлага иновативни и качествени услуги, които помагат на клиентите да постигнат финансовата си стабилност и успех.

Развитие и иновации в Bulbank: Представяне на иновативните решения и технологии, които Bulbank използва, за да предоставя по-удобни и ефективни услуги на своите клиенти, както и акцент върху устойчивото развитие и социалната отговорност на банката.

Bulbank се отличава със своите иновации и постоянното стремеж към предоставяне на по-удобни и ефективни услуги на своите клиенти. Банката използва напреднали технологии и иновативни решения, за да осигури по-добър опит за своите клиенти. Например, Bulbank предлага онлайн и мобилно банкиране, което позволява на клиентите да имат достъп до своите финансови сметки и да извършват различни банкови операции през удобните за тях устройства.

Това не само улеснява клиентите, но и намалява зависимостта от посещенията в банковите отдели и спестява времето на клиентите. Bulbank също така се концентрира върху устойчивото развитие и социалната отговорност. Банката прилага различни екологични и социални инициативи, които помагат за опазване на околната среда и подпомагане на обществото.

Например, Булбанк предоставя финансиране за проекти за възобновяема енергия и енергийна ефективност, като по този начин спомага за борбата с изменението на климата и намаляване на енергийната зависимост. Банката също така подкрепя инициативи за образование, здравеопазване и подпомагане на уязвимите групи в обществото. Булбанк е ангажирана със създаването на положителен и устойчив принос за обществото и околната среда, без да използва ключовата дума „Булбанк“.

Банката се стреми да бъде социално отговорна и да играе активна роля в устойчивото развитие на България. През годините, Булбанк е получавал различни награди и признания за своята социална отговорност и устойчивост. Банката продължава да иновира и развива своите услуги, за да отговори на съвременните нужди и предизвикателства на своите клиенти и обществото като цяло.

         
Оценка: 4.9 / 5 (573 oценка)

Home » Bulbank