Oznámení

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

KD Capital s.r.o. se sídlem v ulici L. Karavelov 2, Plovdiv, Bulharsko, DIČ EU: 205391327 (my) shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje jménem Ferratum Bank p.l.c., zapsané v obchodním rejstříku Malty pod číslem C 56251, na adrese St. Business Centre, 120 The Strand, Gzira, Malta (dále: Ferratum nebo Bank), tel. 0800 7707, e-mail info@ferratumbank.hr

Ferratum bank p.l.c. je součástí skupiny Ferratum Group – spolu s dalšími společnostmi, jejichž majoritním členem společnosti je přímo či nepřímo Ferratum Oyi (číslo finského obchodního rejstříku 1950969-1, se sídlem na adrese Ratamestarinkatu 11 A, Helsinky, Finská republika).

Společnost Ferratum je odpovědná za zpracování vašich osobních údajů a jako taková by měla být považována za manažera zpracování osobních údajů GDPR a my jako vykonavatel zpracování zpracováváme osobní údaje podle pokynů společnosti Ferratum.

Více informací o způsobu zpracování ferratum je k dispozici na adrese https://www.ferratumbank.hr/sites/ferratumbank.hr/files/20180510_HR%20Principles%20of%20processing%20personal%20data%20of%20clients.pdf

Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření a provedení smlouvy o úvěru/půjčce a pokud si nepřejete poskytnout všechny požadované osobní údaje, nebudeme moci vaši žádost předat bance a banka nebude být schopen s vámi uzavřít smlouvu.

Toto zpracování zahrnuje řádnou identifikaci žadatele nebo žadatele o úvěr/půjčku a provádění kontrol a hodnocení úvěrů, ověřování a hodnocení rizik na straně žadatele, a to vše za účelem rozhodnutí, zda a za jakých podmínek společnost Ferratum uzavře s žadatelem dohodu o úvěru/půjčky.

Právním základem pro takové zpracování je uzavření a plnění smlouvy s žadatelem, stejně jako oprávněné zájmy společnosti Ferratum zajistit, aby klient byl spolehlivý a bonitní, a shromažďovat všechny dlužné částky, jakož i právní a regulační povinnosti společnosti Ferratum vyplývající z platných zákonů, včetně zákonů a předpisů upravujících úvěrové instituce/věřitele, jako je povinnost hlásit regulačním orgánům, pravidla proti praní špinavých peněz (AML) a pravidla financování terorismu a předpisy o řádné identifikaci zákazníků (KYC) a zajištění spolehlivosti a bonity klienta.

Jaká data jsou zpracovávána?

Za účelem dosažení tohoto účelu se shromažďují tyto osobní údaje:

 1. identifikační údaje (např. jméno, osobní identifikační číslo, datum narození, místo narození, informace o identifikačním dokladu a jejich kopie, průkaz totožnosti s fotografií za účelem ověření totožnosti);
 2. kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);
 3. bankovní údaje (např. bankovní ID, název banky, majitel účtu, číslo účtu).

Kromě toho může společnost Ferratum požadovat, abyste pro tento účel poskytli další informace, jako jsou:

 1. finanční údaje (např. plat, příjem, aktiva, odpovědnosti);
 2. informace týkající se smlouvy s poskytovatelem záruky;
 3. údaje týkající se původu aktiv (např. údaje o zaměstnavateli, obchodních partnerech, obchodních aktivitách a skutečných uživatelích, údaje o zdroji vašeho příjmu a bohatství);
 4. údaje o úvěruschopnosti/spolehlivosti (např. údaje týkající se platebního chování, údaje o škodách způsobených ferratumu nebo jiným osobám, údaje umožňující společnosti Ferratum provádět opatření náležité péče týkající se předcházení praní peněz a financování terorismu a zajistit dodržování mezinárodních sankcí, včetně účelu obchodního vztahu a údaj o tom, zda je klient politicky exponovanou osobou);
 5. údaje shromážděné při plnění právních povinností (např. informace poskytnuté v rámci šetření předložených vyšetřujícími orgány, notáři, daňovými orgány, soudy a vykonavateli);
 6. komunikační údaje (např. e-maily, záznamy z telefonních hovorů);
 7. Informace týkající se služeb (např. plnění zakázky nebo neplnění zakázky, historie provedených transakcí, podané žádosti, žádosti a námitky).

Automatizované rozhodování a profilování

Rozhodnutí o uzavření smlouvy s klientem přijímá Ferratum a Ferratum rozhoduje na základě profilování a/nebo automatizovaného rozhodování o tom, zda byla žádost o úvěr zcela nebo částečně přijata nebo zamítnuta.

Rozhodnutí se přijímá na základě informací poskytnutých žadatelem, údajů získaných z externích zdrojů, jako jsou veřejné a soukromé rejstříky a další třetí strany, jakož i údajů z dřívějšího chování klienta v souvislosti s platbami společnosti Ferratum. Nejsou zpracovávány žádné konkrétní kategorie osobních údajů (např. údaje týkající se zdraví, genetické údaje).

Profilování a/nebo automatizované rozhodování je nezbytné pro uzavírání smluv, jakož i pro plnění právních povinností společnosti Ferratum týkajících se řádné identifikace klienta, posouzení bonity klienta, prevence podvodů a praní špinavých peněz. Automatizované rozhodování pomáhá společnosti Ferratum ověřit totožnost klienta a ověřit, zda je klient spolehlivý a úvěruschopný a schopný plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Automatizované rozhodování pomáhá společnosti Ferratum činit spravedlivá a odpovědná rozhodnutí o úvěrech. Ferratum neschválí úvěr/půjčku/výpůjčku a může smlouvu vypovědět, pokud se dozví, že klient není s platbou pravidelný nebo že klient poskytl ferratumu nesprávné informace.

Pokud však chcete napadnout přijaté rozhodnutí, vyjádřit svůj vlastní názor a uplatnit své právo na lidský zásah správcem, můžete kontaktovat ferratum telefonicky na telefonním oku 0800 7707 nebo e-mailem info@ferratumbank.hr.

Sdílení osobních údajů

Jako zpracovatel předáváme veškeré osobní údaje, které shromažďujeme jménem společnosti Ferratum, společnosti Ferratum jako správci.

Ferratum může sdílet vaše osobní údaje s následujícími třetími stranami:

 1. osoba (fyzická nebo právnická), která zaručuje splnění povinností klienta podle ferratum (např. ručitel). Právním základem pro toto sdílení je oprávněný zájem společnosti Ferratum na zajištění plnění smlouvy;
 2. klienti, za plnění jehož závazků jste ručitelem. Právním základem pro toto sdílení je oprávněný zájem společnosti Ferratum na zajištění plnění smlouvy;
 3. osoby, které vedou databáze pro dle zpoždění. Právním základem takového sdílení je oprávněný zájem společnosti Ferratum na zajištění plnění smlouvy a oprávněný zájem třetích osob na tom, aby mohly posoudit úvěruschopnost Klienta;
 4. orgány pro vymáhání pohledávek a soudní vykonavatelé. Právním základem pro toto sdílení je oprávněný zájem společnosti Ferratum na zajištění plnění smlouvy;
 5. Ferratumovi auditoři. Právním základem pro takové sdílení jsou právní povinnosti společnosti Ferratum.
 6. Ferratumovy regulátory. Právním základem pro takové sdílení jsou právní povinnosti společnosti Ferratum.

Pro další zpracování a sdílení údajů společností Ferratum si přečtěte zásady zpracování dat Ferratum na adrese https://www.ferratumbank.hr/sites/ferratumbank.hr/files/20180510_HR%20Principles%20of%20processing%20personal%20data%20of%20clients.pdf.

Předávání osobních údajů mimo EHP

Ferratum převádí osobní údaje subjektům společnosti Ferratum Group a dalším příjemcům (včetně poskytnutí přístupu k osobním údajům) mimo Evropský hospodářský prostor, například USA, Kanadu, Indii, Švýcarsko. To zahrnuje umožnění přístupu k osobním údajům z těchto členských států. Ferratum však jedná tímto způsobem pouze tehdy, existuje-li pro takové jednání legitimní základ, včetně příjemce, který je: (i) v zemi, která poskytuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů; nebo (ii) nástroj, který se týká žádostí EU o předávání osobních údajů mimo EU.

Podrobnější informace o přenosu osobních údajů mimo EU lze získat kontaktováním společnosti Ferratum telefonicky na telefonním 0800 7707 nebo e-mailem info@ferratumbank.hr.

Uchovávání osobních údajů

Vykonavatelé uchovávat osobní údaje podle pokynů správce nebo Ferratum.

Ferratum uchovává vaše osobní údaje v souladu s pokyny svého podnikání, které jsou nezbytné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny, nebo podle potřeby k ochraně svých práv nebo v souladu s platnými právními akty.

Maximální doba, kterou lze použít, je lhůta pro všechny pohledávky vyplývající z transakcí, což je 10 let ode dne poslední transakce nebo uzavření účtu, podle toho, co nastane jako poslední.

Vaše práva

V rozsahu stanoveném platnými předpisy o ochraně osobních údajů máte veškerá práva odpůrce, pokud jde o vaše osobní údaje. To zahrnuje následující práva:

 1. právo požádat o přístup k vašim osobním údajům;
 2. právo získat kopii vašich osobních údajů;
 3. právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se vás týkají;
 4. právo smazat vaše osobní údaje;
 5. právo omezit zpracování vašich osobních údajů;
 6. právo na přenositelnost vašich osobních údajů;
 7. právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na vašem převažujícím oprávněném zájmu a které je zpracováváno pro účely přímého marketingu;

Pokud se domníváte, že vaše práva byla porušena, máte právo podat stížnost:

 • zákaznickému servisu společnosti Ferratum nebo
 • inspektorovi ochrany údajů společnosti Ferratum nebo
 • na úřad komisaře pro informace a ochranu údajů adresu: patro 2, Airways House, Triq Il – Kbira, Tas-Sliema SLM 1549, tel. +356 2328 7100, e-mailová info@idpc.org.mt nebo;
 • soudu, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva.

Chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se na služby společnosti Ferratum nebo nám můžete také podat žádost a my tuto žádost předáme společnosti Ferratum jako manažerovi zpracování.

Změny zásad

V případě, že dojde ke změně postupů společnosti Ferratum v oblasti zpracování osobních údajů nebo pokud tyto zásady vyplynou v souladu s platnými předpisy, judikaturou nebo pokyny vydanými příslušnými orgány, je společnost Ferratum oprávněna tyto zásady kdykoli jednostranně změnit. V takovém případě vás společnost Ferratum upozorní e-mailem nejpozději jeden měsíc před tím, než změny vstoupí v platnost.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte společnost Ferratum na telefonním čísle 0800 7707 nebo e-mailem info@ferratumbank.hr.

Společnost Ferratum jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze rovněž kontaktovat ohledně výše uvedených na adrese: dpo.hr@ferratumbank.hr.

         
Hodnocení: 4.8 / 5 (345 hodnocení)

Home » Oznámení